Thời Gian Nhiệm Vụ Kiếm Thẻ NPC Hàng Ngày Soul Knight Prequel

Thời Gian Nhiệm Vụ Kiếm Thẻ NPC Hàng Ngày Soul Knight Prequel

Thời Gian Nhiệm Vụ Kiếm Thẻ NPC Hàng Ngày Soul Knight Prequel

Để làm nhiệm vụ thì cứ lại gần các NPC có dấu chấm than như hình

thời gian biểu

Thẻ anh em có thể chế tạo đồ hoặc đánh bài vì chỉ số khá đẹp .

Tắt Quảng Cáo [X]