Mods NPC không mắt!!

Mods NPC không mắt!!

Họ không có mắt. Bạn có mắt và tôi có mắt, nhưng chúng không có.

Điều này có được tính là ma quái không? Ít nhất là phải hơi khó chịu.

Sự phục tùng của tôi đến sự kiện Đêm giao thừa của Stardew Valley Discord Spirit.

Lấy đi đôi mắt của hầu hết mọi thứ trong trò chơi

Bạn phải giữ cho đôi mắt của bạn và tôi có thể giữ cho đôi mắt của tôi. Không ai khác có được đôi mắt. Ngay cả những con bù nhìn cũng không có mắt.

Đảm bảo bạn đã cài đặt SMAPIContent Patcher, sau đó giải nén tải xuống vào thư mục Mods của bạn

Link Tải Mods: NPC Và Mọi Thứ Không Có Mắt

Tắt Quảng Cáo [X]